Vedtekter

Værmelding for Bollo

Informasjon

Foreningens vedtekter har vært uendret siden etableringen av foreningen 09.02 1981. Vedtektene kan lastes ned her

Grunnlaget for hyttebyggingen i Bollo var skogsbilveien gjennom området. Veien var opprinnelig en gammel hestevei fra 1800-tallet fra Tverrelvdalen til seterplassene ved Bollovannet og Langvannet. Veien ble i perioden 1935-1937 oppgradert og utvidet til skiferfeltene i Detsika for at skifertransporten ut herfra kunne skje med lastebil om sommeren og ikke bare med hest i vintersesongen. Veibyggingen var finansiert av veifondet, nødarbeidsbidrag og kommunale midler. Veien ble oppgradert i 1973 (gruset i sin helhet) av Alta kommune og var vinterbrøytet når de første ca. 60 tomtene ble tildelt i "Hyttebyen" og rundt Bollovannet/Langvannet på 1970-tallet ("Bollo Østre"). I forbindelse med Alta-utbyggingen ble det bygd bro over Altaelva ved Øvre Sorrsinvia og skifertransporten fra Detsika ble lagt om hit og vegen ble ikke lenger vinterbrøytet. I denne tiden ble det lagt ut ca. 50 nye tomter i feltene 2 og 4 (Holmvannet) og felt 3 (Langvannet). 

Bollorennet

Skiløyper i Bollo  

Scooterløyper i Bollo

Styret

Kart over hytteområdet

Medlemsliste

Årsmeldinger

Aktuelt i pressen

Regnskaper

Vedtekter

I 1990 ble det gjort en utvidelse av feltet mot Detsika med ytterligere ca. 55 hytter. Etter å ha forestått enkelt vedlikehold av veien med veghøvel hver sommer, stoppet så kommunen sin aktivitet på vegen og lot denne forfalle. I 2002 ble ny fortetting godkjent med 50 nye hytter. De 2 siste utvidelsene er Russekysten (18 hytter) og Buolomahaugen (7 hytter) som er godkjent i 2005. I fobindelse med denne utvidelsen ble veien oppgradert ca. 1,5 km. på Detsikasiden. I tillegg til de innregulerte hytter kommer Bollosetra og Langvannsetra som er i privat eie samt noen hytter ved Storvannet og i skiferfeltene.

Totalt er det derfor nå nærmere 250 hyttetomter i Bollo, hvorav omlag 25 ikke er påbygynte og ca. 15 hytter er så nylig fullførte at de ennå ikke er innlemmet som medlemmer. Kun en håndfull hytter har valgt å ikke være medlem i foreningen, mens atter noen er under eierskifte/arv og har uavklart eierforhold eller adresse.

Hytteområdet er nå delt inn i 9 "grender" som hver skal ha en kontaktperson mot styret for dugnader etc. Grendene er Bollovannet/-sætra, Buolama-/Kuvannet, Gåstjønna, Hestvannet, Holmvannet, Hyttebyen, Langvannet, Lorttjønna og Storvannet/Trollvannet. 

Bollo Hytteforening, Thomassletta 11, 9513 Alta, E-post: post@bollo.no